آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازار پول


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازار پول

واژه انگلیسی
Money Market

توضیحات
مؤسسات پولی دست‌‌اندرکار خرید و فروش اوراق بهاءدار کوتاه‌‌مدت ، اسناد اعتباری ، طلا و ارز بازار پول را تشکیل می‌دهند. اساس فعالیت‌های این بازار در این مفهوم نهفته است که پول دارای «ارزش زمانی» است و لذا استفاده از آن در قبال بهره می‌تواند قابل خرید و فروش باشد. پول کوتاه‌‌مدت در بازار پول معامله می‌شود و پول بلند مدت در بازار سرمایه. البته هیچ‌‌یک از این دو بازار را نمی توان در مکان و محل معینی یافت و در حقیقت این بازارها گویای مجموع فعالیت‌‌های اقتصادی و معاملاتی هستند که اغلب با تلفن و فاکس انجام می‌گیرند. این نوع بازارها در اقتصاد پیچیده کشورهای پیشرفته کارکرد بسیار گسترده و پراهمیتی دارند ، و البته اشکال ضعیف و ابتدائی‌‌تر عملیات آنها کمابیش در کشورهای در حال توسعه نیز به چشم می‌خورد.