آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بازار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بازار

واژه انگلیسی
Market

توضیحات
عبارت است از هر شبکه‌ای که خرید و فروش کالاها و خدمات در آن انجام پذیرد. بازار لزوماً نباید وجود مادی داشته و فضای مشخصی را دربرگرفته باشد. به عنوان مثال ، بازار معاملات سهام در سطح جهانی بازار است که عملیات آن صرفاً از طریق شبکۀ مخابرات بین‌المللی انجام می‌گیرد و در مجموع جای معینی ندارد. در اغلب رشته‌های اقتصاد عصر حاضر بازار نقش اساسی دارد ، زیرا در اقتصاد آزاد از طریق بازار است که تخصیص منابع انجام می‌‌گیرد. در اقتصاد سنتی ایران بازار معمولاً مکانی مسقف بوده که در آن صنوف مختلف در راسته‌های خاص خود به دادو‌ستد اشتغال داشته‌اند. بدین ترتیب بازار سنتی به‌دلیل مرکزیتی که در امور اقتصادی و تجاری داشت خودبه‌‌خود به مرکز زندگی سیاسی نیز تبدیل می‌شد.