آفتاب

واژه نامه های آفتاب

بار ارزی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
بار ارزی

واژه انگلیسی

توضیحات
بخشی از هزینۀ تولید یک کالا یا خدمت که ضرورتا‌ً از محل واردات مواد اولیه یا محصولات ساخته‌‌شده از دیگر کشورها ایجاد می‌شود و لذا باعث خروج ارز از کشور می‌گردد. بار ارزی در کشورهائی (به‌‌ویژه کشورهای در حال توسعه) که با کمبود و محدودیت ارزی مواجه هستند ، اهمیت بسیار دارد و عامل مهمی در تحلیل هزینه - فایدۀ طرح‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی است. محاسبه و توجه به بار ارزی در هر دو گروه کشورهائی که استراتژی توسعۀ صادرات یا استراتژی جایگزینی واردات را به‌‌عنوان راه توسعۀ خود برگزیده‌اند از معیارهای اساسی اتخاذ سیاست‌ها برای افزایش خالص درآمد ارزی با صرفه‌جوئی ارزی بیشتر است.