آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اولین صادره از آخرین وارده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اولین صادره از آخرین وارده

واژه انگلیسی
Last in First out = Lifo

توضیحات
روشی است در حسابداری ، به‌‌منظور تعیین ارزش موجودی انبار درپایان یک دورۀ مالی که براساس آن فرض می‌شود کالاهای فروخته یا مصرف شده از آخرین کالاهائی هستند که خریداری شده‌اند.