آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اوراق بهاءدار مدت‌دار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اوراق بهاءدار مدت‌دار

واژه انگلیسی
Dated Securities

توضیحات
عبارت است از اوراق قرضه ، برات یا دیگر اوراق بهاءداری که تاریخ بازخرید (بازپرداخت) ارزش اسمی آنها معین باشد. تاریخ بازخرید اوراق بهاءدار کوتاه مدت در آیندۀ نزدیک ، و تاریخ بازخرید اوراق بهاءدار بلندمدت در آیندۀ دورتر است.