آفتاب

واژه نامه های آفتاب

انبار موقت کالا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
انبار موقت کالا

واژه انگلیسی
Temporary Storage of Goods

توضیحات
عبارت است از انبار کردن کالاها تحت (نظارت گمرکی) در اماکن و محوطه‌های محصور یا غیرمحصور تعیین‌‌شده از طرف گمرک ( انبارهای موقت) تا هنگام تسلیم (اظهارنامه کالاها). یادداشت: انبار موقت در ضمیمۀ A.۲ کنوانسیون کیوتو مندرج است.