آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اظهار


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اظهار

واژه انگلیسی

توضیحات
منظور از «اظهار» مندرج در قانون امور گمرکی ، ذکر اوصاف و مشخصات کامل در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک است ، به شکلی که با توجه به آن ، اوصاف و مشخصات کالای اظهار شده مشخص و از غیر آن به‌نحو روشن متمایز گردد (بند ه ماده ۲ ق.ا.گ). ۱. روز اظهار منظور از روز اظهار ، روزی است که صاحب کالا با توجه به‌منظورهای مندرج در ماده ۱۹ قانون امور گمرکی طبق اظهار خود وجوهی را که ترخیص کالا تعلق می‌گیرد به صندوق پرداخته باشد. روز اظهار نیز جزء ایام توقف کالا در اماکن گمرکی منظور و محسوب می‌شود (تبصره ۳ ماده ۴ آ.ا.ق.ا.گ).