آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اضافه تخلیه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اضافه تخلیه

واژه انگلیسی

توضیحات
هرگاه در ضمن کالاهائی که منظماً به گمرک وارد می‌شود کالائی مشاهده شود که در اظهارنامه اجمالی و فهرست کل بار (مانیفست) یا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده باشد و برای توضیح علت اختلاف ، ظرف شش‌ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طرف مؤسسه حامل کالا ارائه نشود ، به ضبط کالای اضافی اکتفاء خواهد شد. اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال با ارائه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک ثابت شود که نسبت به اختلاف سوء‌نیتی نبوده است ، گمرک می‌تواند برای هر عدل یا بسته ده ریال که حداکثر از پنج هزار ریال تجاوز نکند ، جریمه اخذ و اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالی را بدهد. مسئول پرداخت جرایم فوق در مورد مؤسسات حمل‌ونقل که دارای نمایندگی در ایران هستند ، نمایندگی‌های مزبور خواهند بود و در مورد وسایل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند ، اداره گمرک می‌تواند به‌منظور وصول جرایم احتمالی لازم اخذ کند (ماده ۲۸ ق.ا.گ).