آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اصلاحیه‌های سیستم هماهنگ‌‌شده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اصلاحیه‌های سیستم هماهنگ‌‌شده

واژه انگلیسی
Amendments of H.S

توضیحات
گمرک ایران مکلف است طبق قرارداد الحاق دولت ایران به فهرست طبقه‌‌‌بندی (نمانکلاتور Nomenclature) سیستم هماهنگ‌‌شده ، اصلاحاتی که بعداً در طبقه‌بندی کالا و یادداشت‌‌‌های توضیحی آن به‌‌‌عمل می‌آید و از طرف شورای همکاری گمرکی بروکسل (سازمان جهانی گمرک) تصویب و اعلام می‌‌‌شود در تعرفه و یادداشت‌‌‌های توضیحی آن منظور و برای اطلاع عامه آگهی کند. در صورتی که اصلاحات مزبور مؤثر در مآخذ حقوق گمرکی باشد کالاهای موجود در گمرک و کالاهائی که قبل از وصول نظریه شورای همکاری گمرکی بروکسل (سازمان جهانی گمرک) برای آن گشایش اعتبار شده است مشغول مأخذ تعرفه کمتر خواهد بود (ماده ۵۶ ق.ا.گ).