آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد یا سیاهۀ نادرست


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اسناد یا سیاهۀ نادرست

واژه انگلیسی

توضیحات
اسناد یا سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزاً قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات کالا به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ آ.ا.ق.ا.گ). آسیب‌‌‌دیدگی کالا ---› پرداخت غرامت کالای از بین رفته / فاسد شدن کالا در حین حمل از مبداء تا تحویل به بندر یا گمرک