آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد خلاف واقع


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اسناد خلاف واقع

واژه انگلیسی

توضیحات
اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالائی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ).