آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اسناد بهاءدار دولتی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اسناد بهاءدار دولتی

واژه انگلیسی

توضیحات
اصطلاحی است عام برای مشخص کردن بدهی‌های دولت مرکزی که قابل معامله در بازار باشند. این اسناد از بدهی‌های کوتاه‌‌مدت یعنی اسناد خزانه تا بدهی‌های بسیار بلندمدت و حتی بدون سررسید را دربرمی‌گیرد.