آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارز بازرگانی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ارز بازرگانی

واژه انگلیسی

توضیحات
خرید و فروش همزمان ارزی در دو یا چند بازار که قیمت ارز در آنها متفاوت باشد. این معاملات سریع موجب تحصیل سود شده و در اثر تکرار آن ، اختلاف قیمت‌ها رو به کاهش نهاده یا از میان می‌رود.