آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ارز اعلام‌نشده


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ارز اعلام‌نشده

واژه انگلیسی

توضیحات
در هر کشوری که ورود و خروج ارز تحت کنبرل نظام بانکی است ، هرگاه ورود ارز بدون اعلام به نظام بانکی و در نتیجه بدون ثبت شدن صورت گیرد ، آن را ارز اعلام نشده گویند. بدیهی است که این نوع ارز از طریق مکانیسم نظام بانکی قابل انتقال نیست و معمولاً دارندۀ آن قابل تعقیب خواهد بود. بر این اساس ، نرخ ارز اعلام نشده در بازار پایین‌‌تر از نرخ ارز آزاد قرار می‌گیرد و این اختلاف نرخ معمولاً برابر هزینه تبدیل قانونی نرخ ارز اعلام‌نشده به ارز اعلام شده است.