آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ادارۀ گمرک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ادارۀ گمرک

واژه انگلیسی
Customs Office

توضیحات
واحد اداری گمرکی ذی‌‌صلاح برای انجام تشریفات گمرکی ، و اماکن یا سایر مناطقی که برای این منظور به‌‌وسیله مقامات ذی‌‌صلاح به تصویب رسیده است.