آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اختلاف بین گمرک و صاحب کالا (قبل از ترخیص کالا)


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اختلاف بین گمرک و صاحب کالا (قبل از ترخیص کالا)

واژه انگلیسی

توضیحات
در مواردی‌که بین گمرک و اظهارکننده اختلاف حاصل شود (جز در مورد اختلاف از جهت غیرمجاز یا مجاز مشروط یا ممنوع بودن کالا) و ترخیص کالا مستلزم پرداخت مبلغی بیش از آنچه اظهار شده است باشد اظهارکننده می‌‌تواند حقوق گمزکی و سود بازرگانی و هزینه‌های گمرکی و عوارض را براساس اظهار خود نقداً به‌‌طور قطع پرداخت و تفاوت و جریمه احتمالی را به‌‌طور سپرده نقدی یا ضمانتنامه بانکی تودیع و کالا را مرخص کند. در مواردی‌‌که صاحب کالا به انتظار اعلام نظر قطعی گمرک از ترخیص کالا خودداری کند ، می‌تواند کلیه وجوه پرداختی مربوط را مسترد دارد و در صورتی‌‌که نظر قطعی گمرک منطبق با اظهار صاحب کالا باشد صاحب کالا از پرداخت حق انبارداری از تاریخ اظهار تا تاریخ اعلام‌ نظر قطعی و نهائی گمرک به نامبرده معاف است؛ و همچنین کالای وارده به گمرک مدتی را که مقررات یا دستورهای دولتی با تشخیص گمرک من غیر حق مانع از ترخیص آن شده یا می‌شود ، با تصویب گمرک ایران ، در هر مورد از پرداخت حق انبارداری معاف خواهد بود (ماده ۲۱ ق.ا.گ.).