آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجازۀ ورود (مجوز ورود) یا صدور


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجازۀ ورود (مجوز ورود) یا صدور

واژه انگلیسی
Importation / Export Permit

توضیحات
سندی است که از سوی مراجع ذی‌‌صلاح برای واردات یا صادرات کالاهای مجاز مشروط صادر می‌‌شود مثل مجوز ورود از سوی وزارت بازرگانی