آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجازۀ ترخیص (مجوز ترخیص)


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجازۀ ترخیص (مجوز ترخیص)

واژه انگلیسی
Release

توضیحات
عبارت است از عملی که به‌‌موجب آن (گمرک) اجازه می‌‌دهد کالاهای مشمول عمل (ترخیص) ، در اختیار اشخاص ذی‌نفع گذارده شود.