آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجارۀ اماکن و انبارهای گمرکی و بنادر و کشتیرانی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجارۀ اماکن و انبارهای گمرکی و بنادر و کشتیرانی

واژه انگلیسی

توضیحات
گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی می‌‌توانند اماکن و انبارهای ملکی خود را برای ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به‌‌موجب آئین‌نامه گمرکی به اجاره واگذار کنند (ماده ۴۹ ق.ا.گ) در صورتی‌که گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی طبق ماده ۴۹ قانون امور گمرکی بخواهند اماکن و انبارهای ملکی خود را به اشخاص یا شرکت‌‌ها یا مؤسسات خصوصی جهت ایجاد انبارهای عمومی یا سردخانه یا انبار اختصاصی به اجاره واگذار کنند مراتب زیر باید رعایت شود. الف- کالای گمرک نشده‌ای که به انبارهای مزبور منتقل می‌‌شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط تأمین و تضمین شود. ب- کالائی‌ که در مدت توقف در انبارهای مزبور مفقود یا خسارتی به آن وارد آید گمرک ایران و سازمان بنادر و کشتیرانی هیچ‌‌گونه مسئولیت در پرداخت غرامت فقدان یا خسارت به صاحبان کالا نخواهند داشت. ج - حد نصاب مدت توقف کالا در این قبیل انبارهای استیجاری تابع مقررات مادۀ ۲۲ قانون امور گمرکی (متروکه شدن کالا) خواهد بود (ماده ۳۹۵ آ.ا.ق.ا.گ).