آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اجاره به شرط تملیک


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اجاره به شرط تملیک

واژه انگلیسی
Hire Purchase

توضیحات
نوعی اعتبار مصرفی که در آن خریدار ، سپرده‌ای به‌‌عنوان پیش‌‌قسط برای خرید یک کالا می‌پردازد تا باقیمانده را به‌‌‌‌‌انضمام بهرۀ متعلقه به اقساط منظم در دورۀ معینی تأدیه کند. در قرارداد اجاره به شرط تملیک ، برخلاف فروش اعتباری ، مالکیت کالا تا هنگام پرداخت آخرین قسط به خریدار منتقل نمی‌شود ، یعنی در حقیقت کالای مورد معامله خود وثیقه‌ای برای وام واگذار شده به‌‌شمار می‌‌آید. در ایران ، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب ۱۳۶۲ قرارداد اجاره به شرط تملیک را مجاز دانسته و می‌‌گوید بانک‌ها می‌توانند اموال منقول و غیرمنقول خریداری شده یا در تملک خود را که دارای طول عمر مفیدی کمتر از دو سال نباشند به‌‌صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند. اجاره به شرط تملیک می‌تواند به منزله یک ابزار سیاست پولی ، مورد استفاده دولت‌ها قرار گیرد تا با آن بر فرآیند تأمین مالی سرمایه در اقتصاد تأثیر گذارند.