آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتحادیۀ گمرکی یا اقتصادی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اتحادیۀ گمرکی یا اقتصادی

واژه انگلیسی
Customs or Economic Union

توضیحات
اتحادیه‌ای است متشکل و مرکب از اعضاء شورای همکاری گمرکی ، و اعضاء سازمان ملل متحد یا اعضاء سازمان‌های تخصصی آن ، که صلاحیت دارد قوانین خود را که برای اعضاء الزام‌آور است و در خصوص موضوعات ، تابع کنوانسیونی است که مایل است به آن ملحق شود ، تدوین نماید و طبق آئین‌نامه داخلی خود ، صلاحیت اتخاذ تصمیم نسبت به امضاء ، تصویب یا الحاق به آن سند بین‌المللی را دارد. یادداشت: ۱. این تعریف از ماده ۱(ه) و ۲۴ متن کنوانسیون استانبول اقتباس شده است. ۲. محتوای اصطلاح «اتحادیه گمرکی یا اقتصادی» در چندین کنوانسیون که تحت‌‌نظر سازمان ملل متحد و تحت عنوان «سازمان ادغام اقتصادی منطقه‌ای» تنظیم شده ، گنجانده شده است.