آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتحادیۀ گمرکی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اتحادیۀ گمرکی

واژه انگلیسی
Customs Union

توضیحات
گروهی از کشورها که: (الف) مقررات گمرکی و دیگر موانع بر سر راه تجارت بین خود را حذف کرده‌اند و (ب) تعرفه‌‌های گمرکی مشترکی را در مقابل کشورهای غیرعضو گروه اتخاذ کرده‌اند . اتحادیه گمرکی شبیه بازار مشترک است با این تفاوت که اتحادیه‌های گمرکی تحرک آزاد از تمامی عوامل تولید را منع می‌‌کند. جامعه اروپا (EC) بهترین مصداق اتحادیه گمرکی به‌‌شمار می‌‌آید. سازمان جهانی گمرک ، اتحادیه گمرکی را به‌‌شرح زیر تعریف نموده است: نهادی است ایجاد شده توسط یک قلمرو گمرکی که جایگزین دو یا چند قلمرو گمرکی می‌شود و در حالت نهائی خود دارای خصوصیات زیر است: ۱. یک تعرفۀ گمرکی مشترک و یک قانون گمرکی مشترک یا هماهنگ‌شده برای اجراء آن تعرفه ، ۲. عدم وجود هرگونه حقوق و هزینه‌های گمرکی که در تجارت بین کشورهای تشکیل‌دهنده اتحادیه گمرکی ، در مورد محصولاتی که مبداء آنها کلاّ همان کشورها است ، تأثیر همسنگ داشته باشد و یا در خصوص محصولات کشورهای دیگر که در مورد آنها تشریفات ورودی اعمال شده و حقوق گمرکی و هزینه‌هائی که دارای تأثیر همسنگی هستند برقرار یا تضمین شده باشد ، در صورتی‌که از استرداد تمام یا بخشی از چنین حقوق و هزینه‌‌هائی استفاده نشده باشد ، ۳. حذف مقررات محدودکنندۀ تجارت در داخل اتحادیه گمرکی -›بازار مشترک