آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اتاق پایاپای


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
اتاق پایاپای

واژه انگلیسی
Clearing House

توضیحات
محلی برای تجمع نمایندگان بانک‌ها که در آن هر روزه چک‌های صادره بر عهدۀ بانک‌های مختلف با یکدیگر معاوضه می‌شوند. هر بانک شرکت‌کننده با مقابلۀ همزمان مطالبات خود از دیگر بانک‌های عضو اتاق و مطالبات دیگر بانک‌ها از خود ، به ماندۀ خالصی می‌‌رسد که برای تسویه حساب باید دریافت یا پرداخت کند. سابقۀ عملیات اتاق پایاپای در ایران به سال ۱۳۴۰ باز می‌‌گردد که ابتدا با مشارکت چهار بانک به تشکیل ادارۀ پایاپای انجامید و سپس در پایان اسفند همان سال ده بانک جمعاً با ۵۱ شعبه از طریق این اداره به مبادلۀ چک‌ها و اسناد پرداختند. سازمان مزبور زیرنظر بانک مرکزی ایران است.