آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابهام در عبارات جدول تعرفه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ابهام در عبارات جدول تعرفه

واژه انگلیسی

توضیحات
در مواردی‌که در عبارات جدول تعرفۀ ضمیمۀ قانون امور گمرکی ، ابهام وجود داشته باشد ، متن فهرست طبقه‌بندی (نمانکلاتور Nomencllature ) سیستم هماهنگ‌شده و یادداشت‌های توضیحی آن ملاک عمل خواهد بود (ماده ۵ ۵ ق).