آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابلاغ قانونی


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ابلاغ قانونی

واژه انگلیسی

توضیحات
تشریفات ابلاغ قانونی مندرج در قانون امور گمرکی و آئین‌نامه اجرائی آن ، تابع ابلاغ قانونی مندرج در آئین‌نامه دادرسی مدنی است. (بند ۲ ماده ۲۵۹ آ.ا.ق.ا.گ).