آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابلاغ صورت‌مجلس ضبط ، توقیف یا کشف کالا


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ابلاغ صورت‌مجلس ضبط ، توقیف یا کشف کالا

واژه انگلیسی

توضیحات
ابلاغ هر نوع صورت‌مجلس مبنی بر ضبط یا توقیف کالا و یا صورت‌مجلس کشف تخلف به کسی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت‌مجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزلۀ ابلاغ آن به شخص صاحب کالا است و اعتراض وکیل یا نماینده وی به‌جای اعتراض صاحب کالا قبول می‌شود (مادۀ ۲۸۳ آ.ا.ق.ا.گ).