آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ابلاغ


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ گمرک و تجارت

واژه فارسی
ابلاغ

واژه انگلیسی

توضیحات
عبارت است از کلیه اخطاریه‌ها ، دعوتنامه‌ها ، احکام کمیسیون‌ها و اجرائیه‌های مربوط که به محل تعیین‌شده (نشانی) در اظهارنامه یا برگ تقاضا ابلاغ می‌شود. در صورت تغییر نشانی ، صاحب کالا باید فوراً نشانی جدید را به گمرک اطلاع دهد و تا زمانی که اطلاع نداده ، کلیه اخطاریه‌ها ، دعوتنامه‌ها و احکام کمیسیون‌ها به همان آدرس قبلی ابلاغ می‌شود (ماده ۵۳ ق .ا.گ).