آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دوگذری


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دوگذری

واژه انگلیسی
Two pass

توضیحات
مربوط است به عملیات یا برنامه‌‌ای که مجبور است داده‌‌اش را دوبار به‌‌کار گیرد. ایه عملیات یا برنامه در اولین گذر از داده ، هدف اول آن را انجام می‌‌دهد. در دومین گذر از داده عملیات کامل می‌‌شود.