آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترمینال تلویزیونی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترمینال تلویزیونی

واژه انگلیسی
TV terminal

توضیحات
مجموعه معمول تلویزیونی که به‌‌عنوان یک دستگاه خروجی کامپیوتر به‌‌کار می‌‌رود. ر.ک. TELEVISION RECIEVER. VIDEO MONITOR.