آفتاب

واژه نامه های آفتاب

خودبار کن


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
خودبار کن

واژه انگلیسی
Auto - load

توضیحات
کلیدی در بعضی از صفحه کلیدهای کامپیوتر که کامپیوتر را فعّال می‌کند. آن کلید ، سیستم عامل را به حافظه آورده و سیستم را راه می‌اندازد. رجوع کنید به OPERATING SYSTERM.