آفتاب

واژه نامه های آفتاب

مُدم خود شماره‌گیر


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
مُدم خود شماره‌گیر

واژه انگلیسی
Auto dialing Modem

توضیحات
مدمی که می‌تواند به‌طور خودکار شماره یک تلفن را بگیرد. حتی اگر شماره مشغول باشد آنقدر شماره می‌گیرد تا ارتباط برقرار گردد.