آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سیستم مسئول


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
سیستم مسئول

واژه انگلیسی
Authoring system

توضیحات
سیستم کامپیوتری که قابلیت اجراء یک زبان برنامه‌نویسی مسئول را (AUTHOR LANGU AGE) دارد.