آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستگاه جواب دهنده سمعی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دستگاه جواب دهنده سمعی

واژه انگلیسی
Audio response device

توضیحات
یک دستگاه خروجی که پاسخ را به‌صورت گفتار ارائه می‌دهد. رجوع کنید به VOICE OUT PUT.