آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستگاه سمعی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دستگاه سمعی

واژه انگلیسی
Audio device

توضیحات
هر دستگاه کامپیوتری که گیرنده و تولید کننده صدا باشد. رجوع کنید به VOICE RECOGNITION SYSTERM و Audio output VOICE SYNTHESIS.