آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ویژگی ، مشخصه


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ویژگی ، مشخصه

واژه انگلیسی
Attribute

توضیحات
(۱) کلمه‌ای بیانگر نوعی رفتار که در آن ، یک متغیر ، توسط کامپیوتر به‌کار گرفته می‌شود. (۲) یک کیفیت توصیفی از نوعی داده ، ساختمان داده ، عنصری از یک مدل داده یا سیستم . (۳) ویژگی یک دستگاه.