آفتاب

واژه نامه های آفتاب

به‌کار انداز


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
به‌کار انداز

واژه انگلیسی
Actuator

توضیحات
مکانیسمی است در گرداننده دیسک که نوک مخصوص خواندن و نوشتن را به محل مورد نظر روح سطح دیسک می‌برد.