آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دستور‌العمل اقدام


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دستور‌العمل اقدام

واژه انگلیسی
Action statement

توضیحات
دستور‌العملی است که به کامپیوتر می‌گوید بعضی اقدامات را انجام دهد.