آفتاب

واژه نامه های آفتاب

دقّت و صحت


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
دقّت و صحت

واژه انگلیسی
Accuracy

توضیحات
درجه دقّت یک تقریب و یا اندازه‌‌گیری. کلمه accuracy معمولاً بیان کننده مقدار مطلق نتایج محاسبه شده است و کلمه precision معمولاً به مقدار جزئی آن نتایج مربوط می‌شود. از اینرو نتایجی که در ۴ خانه حافظه ریخته می‌شوند ، کم‌دقّت‌تر از نتایجی هستند که در ۶ خانه قرار می‌گیرند. با وجود این ، یک نتیجه ۴ مکانی ، صحیح‌تر از یک نتیجه ۶ مکانی است که به‌صورت غلط محاسبه شده باشد. لغت PRECISION را ببینید.