آفتاب

واژه نامه های آفتاب

فدراسیون آمریکایی انجمن‌های پردازش اطلاعات


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
فدراسیون آمریکایی انجمن‌های پردازش اطلاعات

واژه انگلیسی
(AFIPS)

توضیحات
American federation of information processing societies مانند نمایندهٔ آمریکایی فدراسیون بین‌المللی پردازش اطلاعات AFIPS ، (IFIP) نماینده اکثریت سازمان‌های مهم پردازش اطلاعات و علوم کامپیوتر در کشور آمریکا می‌باشد. فعالیت‌های آن شامل ، مسئولیت کنفرانس ملّی سالیانه کامپیوتر ، و کمیتهٔ کار روی تعلیم ، تحقیق ، فعالیت‌های دولتی‌ ، استانداردها ، تمرینات و تاریخچهٔ علوم کامپیوتری است.