آفتاب

واژه نامه های آفتاب

راه و روش


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
راه و روش

واژه انگلیسی
Algorithm

توضیحات
مجموعه‌ای از قوانین و یا فرآیندی‌های کاملاً تعریف شده و غیرمبهم ، برای حلّ یک مسئله را در تعدادی مراحل محدود ، الگوریتم گویند. برای مثال: یک جمله کامل از یک محاسبهٔ ریاضی جهت برآورد کسینوس X با حدّی از دقت که مشخص شده است. یک کامپیوتر می‌تواند مراحل مشخص شده را با الگوریتم‌های گوناگون انجام دهد. از اینرو مطالعه کامپیوترها و الگوریتم‌ها موضوعات نزدیک و مرتبطی هستند. برخلاف HEURISTIC.