آفتاب

واژه نامه های آفتاب

هشدار


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
هشدار

واژه انگلیسی
Alarm

توضیحات
علامت هشداری است که به هنگام به‌وجود آمدن یک انحراف بحرانی از شرایط عادی ، نشان داده شده و یا فعال می‌گردد.