آفتاب

واژه نامه های آفتاب

ترجمه آدرس


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
ترجمه آدرس

واژه انگلیسی
Address translation

توضیحات
روند تغییر یافتن آدرس یک دستور‌العمل یا قلمی از اطلاعات به آدرسی در حافظه اصلی که آن دستور‌العمل یا اطلاعات باید در آنجا قرار داده شده و یا جابه‌جا شود.