آفتاب

واژه نامه های آفتاب

رمز کننده آدرس


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
رمز کننده آدرس

واژه انگلیسی
Address decoder

توضیحات
مداری که باعث می‌شود ”داده“ از یک مکان خاص حافظه با به‌وجود آمدن رمز آن مکان به‌دست آید.