آفتاب

واژه نامه های آفتاب

آدرس ، نشانی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
آدرس ، نشانی

واژه انگلیسی
Address

توضیحات
یک مشخصه مانند یک برچسب ، عدد ، یا نامی است که یک مکان خاص از حافظه و یا هر منبع و مقصدِ ”داده“ را مشخص می‌کند.