آفتاب

واژه نامه های آفتاب

افزودنی


موضوع
کامپیوتر و اینترنت

واژه نامه
لغت نامه کامپیوتر

واژه فارسی
افزودنی

واژه انگلیسی
Add - in

توضیحات
به مؤلفه و ابزاری مربوطه می‌شود که می‌تواند روی بُرد مدار چاپی که قبلاً در یک کامپیوتر نصب شده است قرار گیرد. برای مثال افزودن تراشه‌های حافظه اضافی به شکاف‌های خالی در یک ریز کامپیوتر.