آفتاب

واژه نامه های آفتاب

پیش‌بینی فروش ، تخمین فروش


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
پیش‌بینی فروش ، تخمین فروش

واژه انگلیسی
Sales budget

توضیحات
برآورد میزان فروش کالا در دوره‌ای معین در آینده و نیز تخمین هزینه‌های رسیدن به این مقدار فروش.