آفتاب

واژه نامه های آفتاب

سرریز جمعیت ، جمعیت اضافی ، اضافه جمعیت


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
سرریز جمعیت ، جمعیت اضافی ، اضافه جمعیت

واژه انگلیسی
Over population

توضیحات
به وضعیتی اطلاق می‌شود که تعداد جمعیت یک ناحیه بیش از ظرفیت فیزیکی و امکانات آن باشد.