آفتاب

واژه نامه های آفتاب

قرض یک شبه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
قرض یک شبه

واژه انگلیسی
Over night loan

توضیحات
اصطلاح بازار پول که اشاره دارد به وجوه کوتاه‌مدتی که در اختیار دلالان و واسطه‌های خرید و فروش بروات قرار می‌گیرد. از لحاظ نظری این وجوه باید روز بعد از دریافت آن بازپرداخت شود ، ‌ولی غالباً تجدید می‌شود.