آفتاب

واژه نامه های آفتاب

اشتغال زائد ، مازاد کارکنان داشتن


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
اشتغال زائد ، مازاد کارکنان داشتن

واژه انگلیسی
Over manning

توضیحات
به‌کارگیری کارکنان بیش از تعدادی که برای انجام کاری نیاز است: The real reason for the company's poor profits was its overmanning in the printing department.