آفتاب

واژه نامه های آفتاب

تولید سرانه


موضوع
اقتصاد و تجارت

واژه نامه
فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول ، بانکداری و مالیه بین المللی

واژه فارسی
تولید سرانه

واژه انگلیسی
Output per man

توضیحات
مقدار تولیدی است که از تقسیم کل تولید به تعداد کارکنان یک واحد تولیدی به‌دست می‌آید. مثلاً اگر ۱۰ ، ۰۰۰ جفت کفش را صد نفر کارگر تولید کرده باشند ، تولید سرانه هر کارگر به‌طور متوسط ۱۰۰ جفت کفش خواهد بود.